Gebruiksvoorwaarden (English version)

Laatste update: 19 januari, 2018

1. Toepasselijkheid

Het gebruik van de website www.bookwidgets.com (hierna de "Website") is onderhevig aan de hierna volgende gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze nauwkeurig na te lezen voor de Website te gebruiken. Deze website is eigendom van Kidimedia BVBA, met zetel te Leuvensesteenweg 142, 3070 Kortenberg, België en bekend onder ondernemingsnummer 0831.289.505, hierna "Kidimedia" of "wij". Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en met alle toepasselijke wetgeving. U wordt veronderstelt kennis genomen te hebben en zich onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met deze voorwaarden. U verzekert ons dat u ofwel de wettelijke leeftijd hebt, ofwel toestemming hebt van ouder of voogd, om deze website te gebruiken en om legale verbintenissen aan te gaan tengevolge van het gebruik van deze website. U verklaart zich akkoord dat u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de website, inclusief het gebruik van uw account door anderen. We herinneren er u aan dat de gebruiksvoorwaarden en inhoud van de website gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande verwittiging.

2. Doel van de Website

Alle informatie op deze Website is puur informatief en algemeen. Kidimedia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het gebruik van enige informatie van deze Website, inclusief afbeeldingen, video, artikels, links en commentaar is volledig op eigen risico. De Website bevat verschillende afbeeldingen, geluidsbestanden, videos en documenten ("Bestanden") die geupload werden door gebruikers. Al deze bestanden zijn het eigendom van Kidimedia en/of zijn gebruikers en zijn beschermd door internationale auteurswetten. Het gebruiken van deze Bestanden buiten de BookWidgets iPad app of Website zonder licentie is verboden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, is het u verboden gebruik te maken van deze Website.

3. Gebruik

De Website kan gebruikt worden om:

  • HTML componenten ("Widgets") te maken en/of te delen met je leerlingen
  • Het maken van de oefeningen of de Widgets waarvoor je leeraar je een shortcode of een URL (zoals hieronder uitgegd) heeft bezorgd (de "Leerlingenwigdets");
  • Werk van leerlingen dat van de Widgets komt te verzamelen, evalueren en quoteren ("Leerlingenwerk")

3.1. Maken en delen van Widgets

Widgets kunnen gemaakt worden via de Website, of geupload worden naar uw account via de BookWidgets tool. De Widgets die gedeeld worden via de Website worden geïdentificeerd door een "korte code" of URL aangemaakt op het tijdstip van uploaden. Widgets kunnen geopend worden via de BookWidgets iPad app of via een webbrowser door iedereen die de korte code of URL heeft. BookWidgets zal echter uw Widgets niet promoten (bijvoorbeeld door lijsten of een zoekmotor), noch publiek, noch aan andere gebruikers, zonder uw expliciete toestemming.

Afbeeldingen, geluidsbestanden en documenten kunnen als deel van een widget geupload worden. Alle inhoud van widgets moet geschikt zijn. Voorbeelden van inhoud die niet geschikt is:

  • Inhoud die haat of discriminatie verspreid
  • Inhoud die mensen, samenlevingen of culturen aanvalt
  • Geweldadige inhoud
  • Pornografische inhoud
  • Inhoud die het auteursrecht van derden schendt, of inhoud die onderhevig is aan andere rechten die aan derden toebehoren

Het uploaden van inhoud zoals hierboven opgesomt kan resulteren in het beëindigen van uw overeenkomst met Kidimedia en uw account kan onmiddellijk geblokkeerd worden.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw inhoud en de gevolgen van het uploaden van uw inhoud. Wanneer u een Widget uploadt naar de BookWidgets servers, verleent u BookWidgets automatisch een rechtenvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd recht om de Widget te delen via zijn Website en iPad app.

De widgets die u maakt zijn onderworpen aan de Widget Licentieovereenkomst.

3.2 Leerlingenaccounts

De auteur van een Leerlingenwidget (over het algemeen een leerkracht) kan vereisen dat de gebruikers die de auteur heeft uitgenodigd om de Leerlingenwidget te maken (over het algemeen een leerling) moeten inloggen met hun leerlingenaccount om van de Leerlingenwidget gebruik te maken. Leerlingenaccounts moeten gemaakt worden alvorens de Leerlingenwidget te gebruiken, en vereisen dat bepaalde persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Die kunnen je naam, je email adres e.d. bevatten. Deze persoonsgegevens zullen bijgehouden en gebruikt worden in overeenstemming met ons privacybeleid, veschikbaar op www.bookwidgets.com/nl/privacy. Persoonsgegevens van minderjarigen mogen enkel door een leerkracht verwerkt worden in stricte naleving van de van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Een leerkracht mag enkel leerlingen uitnodigen voor wie de leeraar alle vereiste (ouder) goedkeuringen en toestemmingen heeft.

3.3. Verzamelen, evalueren en quoteren van leerlingenwerk

Het werk van leerlingen is toegankelijk vanuit uw account wanneer leerlingen u als de ontvanger aangeven wanneer ze hun werk insturen. Ze doen dit door uw gebruikersnaam of emailadres in te geven.

U zal geen toegang krijgen tot leerlingenwerk zonder uw expliciete goedkeuring. Wanneer een leerling voor het eerst werk naar uw account stuurt, zal u moeten bevestigen dat u werk van leerlingen wil kunnen ontvangen. De Website zal u daartoe automatisch een e-mail sturen. Zodra u aanvaardt, kan elke leerling u toegang geven tot zijn werk.

U kan uw voorkeuren aanpassen, of uw goedkeuring intrekken, via de Website. Leerlingenwerk dat naar u gestuurd wordt, zal enkel voor u toegankelijk zijn. In het geval dat leerlingenwerk ongeschikte of onwettelijke data bevat, zal u dit onmiddellijk verwijderen van de Website.

4. Plannen

De Website biedt verschillende plannen aan:

  • Een gratis plan laat toe om werk van leerlingen te verzamelen, evalueren en quoteren.
  • Een betalend plan voor leraars laat toe om Widgets te maken en te delen via de Webstite of de BookWidgets tool.

Meer informatie omtrent de verschillende plannen is beschikbaar op www.bookwidgets.com.

5. Bestanden uploaden

Bestanden kunnen geupload worden naar de Website als deel van een Widget of als deel van Leerlingenwerk. U erkent onder geen beding geld te kunnen vragen voor het gebruik van deze bestanden. U erkent verder dat Kidimedia niet toelaat om bestanden te uploaden die het auteursrecht, eigendomsrecht, handelsmerk of een ander toepasselijk recht schenden. U bent als enige verantwoordelijk voor de bestanden die u upload en voor de bestanden die uw leerlingen naar u sturen via BookWidgets. Illegale of ongeschikte inhoud dient onmiddellijk verwijderd te worden. U kan ongewenste data verwijderen door de Widget of het Leerlingenwerk die de data bevat te verwijderen.

U bevestigt dat Kidimedia niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik of misbruik van een bestand.

We behouden ons het recht voor om op elk moment bestanden te verwijderen waarvan wij geloven dat ze rechten van anderen schenden. Het schenden van auteursrecht leidt tot het verbreken van deze overeenkomst, de sluiting van uw account en mogelijk tot gerechtelijke vervolging.

Kidimedia en haar gebruikers doen hun best om nauwkeurige informatie te verschaffen over de diensten van de Website, maar het is desondanks mogelijk dat er typografische of technische fouten aanwezig zijn. Kidimedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade ten gevolge van de onnauwkeurigheid van enige informatie op de Website.

6. Disclaimer

Het materiaal op de Kidimedia Website worden op "as is" basis aangeboden. Kidimedia biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, over de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie of bestanden op de Website.

7. Beperkingen

Kidimedia garandeert niet dat de Website zonder enige onderbreking gebruikt kan worden, of dat er nooit technische problemen kunnen optreden. Onder geen beding zal Kidimedia of haar leveranciers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade (m.i.v. schade door verlies van data of winst, of door onderbrekingen) ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Website, hyperlinks, informatie of bestanden gedeeld op de Website, zelfs als Kidimedia of een van zijn leveranciers verbaal of schriftelijk op de hoogte gesteld werd van zulke schade. Kidimedia kan op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittinging, wijzigingen aanbrengen aan het materiaal vervat in zijn Website. Kidimedia verbindt zich er evenwel niet toe de materiaal te updaten.

8. Links

Kidimedia heeft de websites waar het naar linkt op het internet niet nagekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar het naar linkt. Het linken naar een website betekent niet dat Kidimedia die website goedkeurt. Het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt is op eigen risico.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, bezit Kidimedia het auteursrecht op de Website en op enige informatie en bestanden vervat in de website.

U heeft het recht de informatie op de website te gebruiken in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juni 1994 i.v.m. auteurs- en aanverwante rechten onder volgende voorwaarden: niets op deze website mag gedistribueerd of verkocht worden voor commerciële of politieke doeleinden, in de breedste zin; niets van deze website mag aangepast worden; op elke communicatie in de breedste zin (bvb. brief, e-mail, presentatie etc) waarin informatie van deze website gebruikt wordt, moet vermeld worden "van de website van Kidimedia BVBA", samen met de datum. Voor enig ander gebruik is voorafgaandelijke schriftelijke toestemming nodig. Misbruik van de inhoud van en de informatie op deze Website is strikt verboden, net zoals enige onwettelijk of ongepast gebruik.

10. Toepasselijk recht

Elke claim i.v.m. de Website valt onder het Belgisch recht. In geval van conflict is enkel de rechtbank van Leuven bevoegt.

11. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

Zie ons privacybeleid.

12. Schadeloosstelling en vrijwaring

U gaat ermee akkoord Kidimedia, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, merk licentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere gebruikers inhoud die u op de Website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere gebruikers inhoud die door u is geplaatst, behoudt Kidimedia zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie die Kidimedia over u kan hebben vrij te geven.

13. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u ons contacteren op info@bookwidgets.com.

In geval dat een van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig zou zijn, leidt dit niet tot de ongeldigheid van de overige bepalingen. Kidimedia zal de ongeldige bepalingen vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling benaderd.