Gebruiksvoorwaarden

Datum van laatste herziening: 6 maart 2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"*) zijn overeengekomen tussen *Kidimedia BV*, een onderneming opgericht volgens Belgisch recht, met zetel in de Leuvensesteenweg 142, B-3070 Kortenberg, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0831.289.505 ("Kidimedia", *"Wij"*, *"Ons"*) en de Gebruiker ("Gebruiker", *"U"* of *"Uw"*) (samen, de *"Partijen"*). Kidimedia biedt een interactief SaaS-Platform met de naam *"BookWidgets"* waarmee scholen educatieve oefeningen kunnen maken voor hun leerlingen. Dit is beschikbaar op de Kidimedia-website, www.bookwidgets.com (resp. *"Platform"* en *"Website"). De Gebruiker is de persoon die het Platform raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, registreert via elk formulier dat beschikbaar is op het Platform, een login maakt, een lid wordt, zich abonneert op of een contract sluit met Kidimedia. Deze Gebruiksvoorwaarden schetsen onze relatie met u, zoals aangevuld door ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u het Platform gebruikt.

Door het Platform te bezoeken en te gebruiken, en door het creëren van widgets, zoals hieronder gedefinieerd, stemt u in met de toepasselijkheid van de recentste versie van deze Gebruiksvoorwaarden, evenals met alle toepasselijke wetten en regelgevingen die daarop van toepassing zijn en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de bepalingen ervan. U wordt geacht kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. U garandeert dat u de wettelijk vereiste leeftijd hebt om het Platform te gebruiken en juridisch bindende verplichtingen aan te gaan voor eventuele aansprakelijkheden die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van het Platform. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van het Platform, maar ook voor het gebruik van uw account ("Account") door anderen.

Wij herinneren er u aan dat wij deze Gebruiksvoorwaarden af en toe kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alleen in het geval van substantieel grote wijzigingen, zullen wij u van een dergelijke wijziging op de hoogte brengen via e-mail of kennisgeving op de website of het Platform. Als u de website of het Platform gebruikt nadat deze updates zijn gepubliceerd, wordt u geacht deze wijzigingen te accepteren en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing tot ze worden beëindigd, door u of door ons, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Gebruikerslicentie

Kidimedia verleent u hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, beperkt, niet in sublicentie verleenbaar en niet-overdraagbaar recht om ons Platform te gebruiken, behoudens de beperkingen in deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere door ons schriftelijk meegedeelde beperkingen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verbiedt Kidimedia om ons Platform ter beschikking te stellen van anderen, met inbegrip van uw concurrenten.

Met uitzondering van de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden toegekend, behouden wij alle rechten, aanspraken en belangen in en voor de website, het Platform en de widgets, met inbegrip van en zonder beperking van alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Er worden u hieronder geen andere rechten verleend dan de rechten die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet. U stemt ermee in geen enkel deel van het Platform, het gebruik van het Platform of de toegang tot het Platform te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te benutten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen enkel deel van de visuele designelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Tenzij dit anders is aangegeven, zijn alle logo’s, namen, verpakkingsontwerpen en merken op het Platform, handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van of onder licentie worden gebruikt door ons of onze zakenpartners. Het gebruik of misbruik van elk van deze merken of andere informatie, is strikt verboden.

U kunt inhoud uploaden, maken en leveren aan Kidimedia ("Bestanden"). Voor zover u bestanden uploadt, maakt of op een andere wijze aan ons levert, verleent u Kidimedia een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, in sublicentie verleenbare, overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, opslaan, wijzigen, overdragen en weergeven van dergelijke bestanden zoals nodig of nuttig kan zijn om de website en/of het Platform te leveren en te onderhouden. Kidimedia behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om bestanden waarvan wordt vermoed dat ze in strijd zijn met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins ongepast zijn, rechten van derden of toepasselijke wetten en voorschriften, te beoordelen en te verwijderen.

Kidimedia zal zich optimaal inspannen om eventuele problemen op te lossen, op voorwaarde dat u de Gebruiksvoorwaarden naleeft.

3. Gebruik

Het Platform kan worden gebruikt voor het volgende:

 • Als leerkracht:

  • Creëren van digitale activiteiten (HTML-componenten, samen met eventueel begeleidend materiaal) ("Widgets");
  • Delen van de widgets met uw leerlingen;
  • Toezicht houden op de evolutie van uw leerlingen bij het gebruik van de widgets;
  • Verzamelen, controleren en beoordelen van werk van de leerling dat werd ingediend via de widgets ("Leerlingenwerk");
  • Downloaden van widgets als HTML-componenten voor gebruik in een eBook of op uw eigen website ("Widgetbestand");
 • Als leerling:

  • Voltooien van de oefeningen van de widgets die uw leerkracht heeft gedeeld via het Platform ("Leerlingwidgets");
  • Uw werk delen met uw leerkracht;
  • De feedback van uw leerkracht bekijken;

3.1. Widgets maken

Widgets kunnen worden geconfigureerd terwijl het Platform wordt gebruikt. Leerkrachten kunnen deze widgetconfiguraties delen met collega’s en samenwerken.

Bestanden kunnen worden geüpload als onderdeel van de widgets. Alle inhoud die wordt gebruikt in widgets, moet gepast zijn. Voorbeelden van inhoud die als ongepast wordt beschouwd:

 • Inhoud die haat of discriminatie verspreidt;
 • Inhoud die andere mensen, gemeenschappen en culturen belastert of tot slachtoffer maakt;
 • Inhoud die geweld vertoont of gewelddadige taal gebruikt;
 • Inhoud met naaktheid of pornografische inhoud;
 • Inhoud die een inbreuk pleegt op de auteursrechten van derden, of inhoud die onderworpen is aan eigendomsrechten van derden.

Het uploaden van inhoud van de bovenstaande types, zal leiden tot de beëindiging van uw overeenkomst met Kidimedia en de onmiddellijke blokkering van uw account door Kidimedia. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen inhoud en de gevolgen van het indienen en publiceren van uw inhoud.

3.2. Widgets delen

Widgets kunnen worden gedeeld via het Platform om op verschillende manieren te worden gebruikt:

 • Via een LMS-systeem (Learning Management System);
 • Via een URL;
 • Via een snelcode die kan worden gebruikt op de pagina Widget spelen of in de iPad-app.

Afhankelijk van de manier waarop widgets worden geconfigureerd en gedeeld:

 • Widgets zijn toegankelijk via de browser of de BookWidgets iPad-app voor iedereen die de snelcode of URL heeft;
 • Widgets zijn alleen toegankelijk voor leerlingen die verbonden zijn via hun LMS.

BookWidgets zal echter de toegang tot uw widgets niet stimuleren, (bijv. via widgetlijst of zoekcapaciteiten), hetzij openbaar of aan haar leden, zonder uw toestemming.

Wanneer u een widget deelt via ons Platform, verleent u BookWidgets automatisch een royaltyvrij, eeuwig, niet-exclusief en wereldwijd recht om de widget te delen via haar Platform.

Toegestaan gebruik van standaardlicenties

Als u een actief abonnement hebt, kunt u widgets delen via ons Platform voor de volgende doeleinden ("Toegestaan gebruik"):

 • Gebruik door uw leerlingen.
 • Gebruik door leerlingen van andere gebruikers van BookWidgets met een actief abonnement.
 • Test- of demonstratiedoeleinden.
 • Andere redenen waarvoor u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van Kidimedia.

Als u een proefabonnement hebt, mag u widgets die met BookWidgets zijn gemaakt, alleen gebruiken voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden. Als er twijfel is dat een voorgesteld gebruik een toegestaan gebruik is, dient u vooraf contact op te nemen met Kidimedia Support voor richtlijnen.

Verbodsbepalingen op standaardlicenties

U mag de widgets die via ons Platform zijn gedeeld, niet gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan in de voorgaande paragraaf. Ter verduidelijking vindt u hieronder voorbeelden van "Verboden gebruik". Tenzij u expliciet een voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidimedia hebt ontvangen, mag u niets van het volgende doen:

 • Widgets die via ons Platform zijn gedeeld, gebruiken met uw leerlingen als u geen actieve BookWidgets-licentie hebt;
 • Widgets die werden gedeeld via BookWidgets doorverkopen of in licentie verlenen;
 • Copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsrechten vanaf elke locatie waar dit op de widget is vermeld of in de widget is geïntegreerd;
 • De widget distribueren of delen in een peer-to-peer of soortgelijke regeling voor het delen van bestanden met iemand die geen actief abonnement heeft.

3.3. Leerlingenaccounts

Wanneer een widget wordt gedeeld via een LMS-integratie, wordt een leerlingenaccount aangemaakt op het Platform voor elke leerling die de widget gebruikt.

De persoonlijke informatie over de leerlingen van het LMS-systeem, wordt overgedragen naar het Platform en opgeslagen. Dit kan de naam, id, e-mail, punten, cursus ... bevatten.

Dergelijke persoonlijke informatie wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, beschikbaar op www.bookwidgets.com/nl/privacy. Persoonsgegevens van minderjarigen mogen alleen worden verwerkt door de leerkracht en de school met strikte inachtneming van de toepasselijke regelgevingen inzake gegevensbescherming. De school mag alleen leerlingen voor wie de school alle vereiste goedkeuringen en toestemmingen heeft verkregen, uitnodigen.

3.4 De evolutie van uw leerlingen monitoren

Wanneer een LMS-integratie wordt gebruikt voor het spelen van Leerlingwidgets, wordt de status van de widget opgeslagen op onze BookWidgets-servers. De opgeslagen widget zal eigendom zijn van de leerkracht of school die het werk heeft toegewezen (afhankelijk van de manier waarop BookWidgets wordt geïmplementeerd). Leerlingen worden gewaarschuwd dat hun leerkrachten hun evolutie kunnen volgen als de widgets worden gebruikt.

De duur dat de widgetstatus wordt opgeslagen, kan worden geconfigureerd, maar is maximum drie (3) jaar.

3.5. Verzamelen, controleren en beoordelen van leerlingenwerk

Na het voltooien van de Leerlingwidget, kunnen leerlingen hun leerlingenwerk indienen bij hun school of bij hun leerkracht.

Afhankelijk van de manier waarop de widget werd geconfigureerd en gedeeld, moeten ze op dit punt mogelijk de accountgegevens van de leerkracht opgeven (accountnaam of e-mailadres) en hun eigen persoonlijke informatie (naam, klasse-id, e-mailadres). Dergelijke persoonlijke informatie wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, beschikbaar op www.bookwidgets.com/nl/privacy.

Leerkrachten hebben altijd een BookWidgets-account nodig voordat het leerlingenwerk kan worden ingediend bij hen. Het leerlingenwerk wordt opgeslagen op onze BookWidgets-servers en zal eigendom zijn van de leerkracht of school bij wie het werd ingediend (afhankelijk van de manier waarop BookWidgets wordt geïmplementeerd). Dit is toegankelijk voor de leerkracht en de co-leerkrachten als de leerkracht de antwoorden met hen deelt of met de leerkrachten aan wie de school toegang verleent. Ingediend leerlingenwerk kan worden teruggestuurd door een leerkracht naar de leerling die het heeft gemaakt, met of zonder punten en feedback.

Leerkrachten kunnen hun voorkeuren beheren en/of hun toestemming om e-mails te verzenden of leerlingenwerk op te slaan via het Platform, intrekken. In het geval dat widgetgebruikers leerlingenwerk dat ongepaste of onwettige gegevens bevat, verzenden naar uw account, moet de leerkracht die inhoud onmiddellijk van het Platform verwijderen

Het ingediende leerlingenwerk wordt bewaard gedurende minstens zes (6) jaar of wordt verwijderd nadat u het handmatig hebt gewist of wanneer de account waaraan het werk is gekoppeld, wordt verwijderd.

3.6. Widgets downloaden

Widgets kunnen door leerkrachten worden gedownload als HTML-componenten voor gebruik in een eBook of op uw eigen website.

Toegestane downloads van standaardlicenties

U mag de gedownloade widgets die u met BookWidgets hebt gemaakt, alleen gebruiken en delen wanneer u een actief abonnement hebt voor de volgende doeleinden ("Toegestane downloads"):

 • Delen als onderdeel van een toegestaan afgeleid werk. Een "Toegestaan afgeleid werk" is een eBook-bestand dat u hebt geproduceerd met een hulpprogramma voor het maken van eBooks met de widgets die u hebt gedownload. U kunt de widget een onbeperkt aantal keer invoegen en gebruiken in een onbeperkt aantal eBook-bestanden dat u een onbeperkt aantal keer mag verkopen of anderszins verdelen. U kunt nieuwe eBook-bestanden maken die de widget bevatten nadat uw abonnement is beëindigd.
 • Een gedownloade widget hosten op uw website met als enige doel de widget op uw website zelf te gebruiken.
 • Delen via andere middelen waarvoor u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van Kidimedia.

Widgets die werden gedownload met een testabonnement, mogen alleen worden gebruikt en gedeeld voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden. Als er twijfel is dat een voorgesteld gebruik een toegestane download is, dient u vooraf contact op te nemen met Kidimedia Support voor richtlijnen.

Verbodsbepalingen op standaardlicenties

U mag de widget niet gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan in de voorgaande paragraaf. Om de twijfels weg te nemen, vindt u hieronder voorbeelden van "Verboden downloads". Tenzij u expliciet een voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidimedia hebt ontvangen, mag u niets van het volgende doen:

 • De widget doorverkopen, in licentie verlenen of anderszins verdelen, tenzij de widget is geïntegreerd in een eBook-bestand zoals geproduceerd door een hulpprogramma voor eBooks of gehost op uw website met als enig doel de widget te gebruiken op uw website zelf;
 • De widget oppervlakkig of substantieel wijzigen buiten het BookWidgets-hulpprogramma;
 • De widget gebruiken in sjablonen die bedoeld zijn voor wederverkoop, al dan niet online;
 • De widget gebruiken op een manier die door Kidimedia (redelijk handelend) of onder de toepasselijke wetgeving, wordt beschouwd als pornografisch, obsceen, immoreel, inbreukmakend, lasterlijk of smadelijk van aard;
 • Reverse engineering toepassen, decompileren of demonteren van elk willekeurig onderdeel van broncode die zich in de widget bevindt;
 • De widget of de onder deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten in sublicentie verlenen, doorverkopen, verhuren, uitlenen, toewijzen, schenken of anderszins overdragen of verdelen.

4. Lidmaatschap

Het Platform biedt verschillende lidmaatschapsplannen:

 • Een gratis plan waarmee het leerlingenwerk kan worden verzameld, gecontroleerd en beoordeeld.
 • Betalende abonnementsplannen voor leerkrachten en scholen die het maken en delen van widgets via het Platform toestaan.

Meer informatie over de verschillende plannen is beschikbaar op www.bookwidgets.com/nl.

5. Bestanden uploaden

Bestanden kunnen zowel als onderdeel van een widget of als onderdeel van het leerlingenwerk worden geüpload naar het Platform. U erkent dat u in geen geval bijdragen van Kidimedia kunt eisen voor het gebruik van de vermelde bestanden. Bovendien erkent u dat Kidimedia niet toestaat bestanden die een inbreuk plegen op auteursrechten, eigendomsrechten, handelsmerken of enige andere toepasselijke rechten, te uploaden.

U bent als enige verantwoordelijk voor de bestanden die u uploadt, evenals voor de bestanden die uw lezers of leerlingen uploaden naar uw account. Ongepaste of illegale gegevens moeten onmiddellijk worden verwijderd. U kunt de ongepaste gegevens verwijderen door de widget of het leerlingenwerk dat dergelijke gegevens bevat, te wissen.

U bevestigt dat Kidimedia niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verkeerde gebruik of het misbruik van elk bestand. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot elk bestand op elk ogenblik te verwijderen of uit te schakelen als wij denken dat het een inbreuk op een recht betekent. Inbreuken op de auteursrechten resulteren in de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, de beëindiging van uw lidmaatschap en mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Kidimedia en haar leden doen hun best om nauwkeurige informatie te verstrekken over de diensten van het Platform. Ondanks al onze inspanningen is het toch mogelijk dat er typografische en technische fouten optreden. Kidimedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade die voortvloeit uit de onnauwkeurigheid van de informatie op het Platform.

6. Beëindiging of annulering van accounts en abonnementen

Wij kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw toegang tot het Platform volledig of gedeeltelijk beëindigen of de toegang van een gebruiker tot de website en/of het Platform volledig of gedeeltelijk opschorten, als wij van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat u of een gebruiker die met u geassocieerd is, een inbreuk heeft gepleegd of kan plegen op deze Gebruiksvoorwaarden, als wij van mening zijn dat dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen accountgegevens of ander materiaal dat verwant is met uw gebruik van ons Platform op onze servers of dat anderszins in ons bezit is, verwijderen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor elke beëindiging van uw toegang tot ons Platform.

Al onze abonnementen worden automatisch verlengd tenzij dit anders is overeengekomen en ze kunnen op elk ogenblik worden geannuleerd. Wij behouden ons het recht voor uw abonnement te annuleren wegens wanbetaling als u zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden van de facturen.

Inactieve accounts worden 3 jaar behouden. Na 3 jaar zullen we via e-mail contact opnemen met de eigenaar van de account en als de account in die periode niet werd gebruikt, wordt het verwijderingsproces geactiveerd.

7. Richtlijnen voor het annuleren van uw abonnement en het verwijderen van uw account

U kunt het betalend abonnement annuleren op de planpagina (www.bookwidgets.com/a/plan) of door contact op te nemen met support@bookwidgets.com. Uw abonnement blijft geldig voor de rest van de betaalde termijn, maar wordt niet verlengd. Uw account wordt opnieuw naar het gratis plan overgezet.

Voor het verwijderen van uw account, waarbij ook uw widgets en alle leerlinggegevens die gekoppeld zijn met uw Account, neemt u contact op met ons op support@bookwidgets.com. Zorg dat u alle gegevens die u wilt behouden, hebt gedownload voordat u uw account verwijdert.

8. Verklaringen en garanties

U garandeert dat u deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen van ons Platform zult naleven en respecteren. Als deze u schade berokkenen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Het Platform en de widgets van Kidimedia worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". Kidimedia geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, en wijst hierbij alle overige garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere inbreuken op rechten op alle informatie of bestanden die op of via het Platform ter beschikking worden gesteld en/of elk product of dienst, zoals beschreven op het Platform. Daarnaast geeft Kidimedia geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de bestanden, informatie of materialen op haar Platform of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan dit Platform zijn gekoppeld. Kidimedia garandeert niet dat het Platform beschikbaar, ononderbroken, foutvrij of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn of dat de widget zal voldoen aan uw vereisten. Als de widget defect zou blijken te zijn, draagt u (en niet Kidimedia) het volledige risico en de kosten van alle noodzakelijke correcties. Sommige widgets vertrouwen op webdiensten van derden. Dergelijke widgets zullen mogelijk niet meer werken wanneer de genoemde webdiensten worden stopgezet, de API ervan wordt gewijzigd of stopgezet of de toegang tot hun diensten anderszins wordt beperkt. Kidimedia is niet verplicht een alternatief te bieden voor deze webdienst van derden en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het afsluiten, wijzigen of stopzetten van de webdiensten van derden.

9. Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op het Platform is zuiver informatief en algemeen. Kidimedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestanden. Het gebruik van elke informatie van dit Platform, inclusief afbeeldingen, video’s, artikelen, koppelingen of opmerkingen, is volledig op uw eigen risico. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u dit Platform niet gebruiken of betreden.

Voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Kidimedia of zullen haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, morele, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, gegevens, gebruik, goodwill of ander immaterieel of financieel verlies dat verband houdt met alle claims, verlies, schade, actie, rechtszaak of andere procedures die voortvloeien uit deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) uw toegang tot of gebruik van het Platform of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform; (ii) elk gedrag of elke inhoud van derden op het Platform; (iii) elke inhoud die is verkregen van het Platform; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw overdrachten of inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins, of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als elk verhaal dat hierin is uiteengezet, zijn essentieel doel mist. Geen enkele actie, ongeacht de vorm of aard, die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, mag meer dan twee (2) jaar nadat de oorzaak van de actie voor het eerst is opgetreden, worden ingesteld door u of in uw naam.

Voor zover dit maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de maximale totale aansprakelijkheid van Kidimedia ten opzichte van u of van u ten opzichte van Kidimedia, respectievelijk voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag dat door u is betaald voor het Platform dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid in de twaalf (12) maanden die voorafgaan aan het eerste incident waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. De voornoemde beperkingen zullen niet van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van een partij die voortvloeit uit (i) fraude of bedrog en/of (ii) opzettelijk wangedrag.

U stemt ermee in om Kidimedia en haar dochtermaatschappijen, widgetleveranciers en hun respectievelijke functionarissen, werknemers, aandeelhouders, bestuurders, leveranciers, partners en agenten (samen de "Kidimedia-partijen") te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand op een advocaat-cliënt-basis) die door een Kidimedia-partij zijn opgelopen als gevolg van of in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door u of iemand die optreedt in uw naam.

Na kennisgeving door Kidimedia of wanneer u zich bewust wordt dat een widget het voorwerp is van een dreigende, potentiële of daadwerkelijke claim van inbreuk op het recht van anderen waarvoor Kidimedia aansprakelijk kan zijn, moet u onmiddellijk en op eigen kosten (i) het gebruik van de widget stoppen; (ii) de widget verwijderen uit uw bedrijfsruimten, computersystemen en opslag (elektronisch of fysiek); en (iii) ervoor zorgen dat uw klanten of ISP's hetzelfde doen. Kidimedia moet u een vervangende widget (die door Kidimedia zal worden bepaald volgens haar eigen redelijk commercieel oordeel) gratis bezorgen, maar onderhevig aan de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

10. Feedback

Als u ons feedback geeft, met uitzondering van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid), inclusief gegevens, variabelen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, grafieken, concepten of andere informatie ("Feedback"), levert u ons die feedback, samen met alle rechten erop, gratis en wordt dergelijk feedback behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Dit kan door ons voor elk doel worden gebruikt, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Dit is van toepassing, ongeacht of u dergelijke feedback naar ons stuurt via e-mail, via een formulier op het Platform, op een bulletin board of anderszins.

11. Koppelingen

Kidimedia heeft niet alle aan haar Platform gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een koppeling impliceert op geen enkele wijze de aanbeveling van deze site door Kidimedia. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico.

12. Toepasselijk recht

Elke claim die betrekking heeft op het Platform van Kidimedia zal worden bepaald door de Belgische wetgeving zonder rekening te houden met de strijdigheid met wettelijke regels. Deze Overeenkomst wordt niet bepaald door het Verdrag van de Verenigde Naties op contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. In geval van conflict zal enkel de rechtbank van Leuven, afdeling Leuven, (België) bevoegd zijn, onverminderd de toepassing van de regels betreffende de bijzondere bevoegdheid in het Belgisch Gerechtelijk Wetboek voor de beslechting van geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Privacybeleid en Cookiebeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

14. Bijwerken en wijzigen van onze Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden af en toe wijzigen of bijwerken. Als deze Gebruiksvoorwaarden materieel zouden verschillen van de voorwaarden die zijn bepaald op het ogenblik van uw toegang tot het Platform, zullen wij u via ons Platform op de hoogte brengen van gewijzigde of bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden en zullen wij u verzoeken akkoord te gaan met de bijgewerkte of gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

15. Contact

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op info@bookwidgets.com.

16. Algemene bepalingen

Als Kidimedia niet aandringt op de strikte naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst of deze niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht.

Deze Overeenkomst is voor u persoonlijk en kan niet door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidimedia. Kidimedia kan deze Overeenkomst zonder uw toestemming toewijzen aan een andere partij, zolang een dergelijke partij ermee instemt gebonden te zijn door de voorwaarden ervan.

Als alle of een deel van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar of ongeldig zijn, zal dit niet leiden tot de onuitvoerbaarheid of ongeldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen of, als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, zal een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied, in plaats van een dergelijke volledige of gedeeltelijke bepaling, een of meer geldige en afdwingbare bepalingen opnemen die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare volledige of gedeeltelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen. Geen enkele Partij wordt geacht (tijdelijk of anderszins) in gebreke te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden voor zover een vertraging of niet-naleving van haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden zonder haar schuld of nalatigheid het gevolg is van overmacht, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, onvoorziene wetsbeperkingen die resulteren in regelgevende maatregelen, een wezenlijke verandering in de economische verwachtingen of frustratie van de contractuele nakoming als gevolg van economische sancties of embargo's, epidemieën, oorlog, rellen, opstanden, branden, explosies, aardbevingen, overstromingen, ongewoon ernstige weersomstandigheden of toeval.

Indien Kidimedia door omstandigheden buiten haar wil om, niet in staat is om haar verplichtingen verder na te komen of dit gewoon duurder of moeilijker wordt, verbinden Kidimedia en de Gebruiker zich ertoe om binnen een redelijke termijn te goeder trouw en billijk te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke aan overeenstemming kan elke partij binnen een redelijke termijn de beëindiging van de contractuele relatie die hen bindt, inroepen, zonder enige vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.