Privacybeleid

Datum van laatste herziening: 6 maart 2023

Het Platform (zoals gedefinieerd in paragraaf 11) wordt ter beschikking gesteld door Kidimedia BV, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in de Leuvensesteenweg 142, 3070 Kortenberg en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0831.289.505 (hierna "Kidimedia", "Wij", "Ons" of "Onze") aan de gebruiker van het Platform (hierna "U" of "Uw").

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en nationale uitvoeringswetgeving. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens mogen worden overgedragen, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lees dit Privacybeleid (het "Privacybeleid") aandachtig door omdat het u belangrijke informatie biedt over het volgende:

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld door u en voor welke doeleinden dat is gebeurd;
 • De maatregelen die door ons zijn geïmplementeerd voor het beschermen van de toegang tot en de beveiliging van uw persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd);
 • Uw rechten voor toegang tot, corrigeren en wissen van uw persoonsgegevens en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om ons Platform te gebruiken, moet u eerst ons Privacybeleid bevestigen en ermee akkoord gaan. Als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van ons Platform. Als u een van de bepalingen van dit Privacybeleid niet begrijpt, neem dan contact met ons op voordat u het Platform gebruikt (support@bookwidgets.com).

Alle concepten die niet uitdrukkelijk in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze AVG.

1. Inleiding

Kidimedia erkent en begrijpt het belang van uw privacy en wil uw wens respecteren om persoonsgegevens in een private en veilige omgeving op te slaan en te gebruiken. Dit Privacybeleid is van toepassing op ons Platform en beschrijft hoe we uw persoonsgegevens beheren, opslaan en gebruiken. Als u een minderjarige bent, raden wij u aan uw ouders of wettelijke voogd op de hoogte te brengen dat u het Platform wilt gebruiken en hen uit te nodigen om dit Privacybeleid te lezen voordat u het Platform gebruikt. Afhankelijk van uw leeftijd en de nationale wetgeving, mag u ons Platform mogelijk alleen gebruiken in overeenstemming met een uitdrukkelijke instructie van uw leerkracht en/of school om een widget (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken of met de uitdrukkelijke toestemming van uw ouders of wettelijke voogd.

Kidimedia zet zich in voor het beschermen van de privacy van uw persoonsgegevens en om een veilige, door de gebruiker gecontroleerde omgeving te leveren voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met de AVG.

Uw leerkracht kan het Platform gebruiken om bepaalde HTML-componenten te creëren die bestaan uit interactieve lesmaterialen, zoals oefeningen of tests (de "Widgets"). Uw leerkracht kan u vervolgens toestaan om deze widget te gebruiken door u uit te nodigen voor het voltooien van een dergelijke widget. Voor alle persoonsgegevens die betrekking hebben op u en door ons worden verwerkt in naam van uw leerkracht of school via ons Platform en waarvoor uw leerkracht of school de doeleinden en middelen bepaalt, is uw leerkracht of school verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG in zijn hoedanigheid van werkingsverantwoordelijke of, voor gebruikers in de VS, zoals de Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA") en/of de Family Educational Right and Privacy Act ("FERPA"). Kidimedia verwerkt ook bepaalde persoonsgegevens die betrekking hebben op u, waarvoor we het doel en de middelen voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens bepalen. Dit is echter beperkt tot de persoonsgegevens die in paragraaf 2 van dit Privacybeleid zijn vermeld. Houd ermee rekening dat de bepalingen van dit Privacybeleid alleen van toepassing zullen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens door Kidimedia.

2. Uw persoonsgegevens: Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Kidimedia op het Platform in haar hoedanigheid van de werkingsverantwoordelijke?

We kunnen meerdere types persoonsgegevens van u verzamelen en opslaan op onze servers die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden, zoals:

 • Uw IP-adres (internet protocol);
 • Uw e-mailadres en uw naam, als u een account registreert op het Platform (als leerling of leerkracht) (een "Account");
 • Informatie in vragen voor helpdeskondersteuning;
 • Informatie over webgedrag via logboekbestanden, zoals informatie over de manier waarop u het Platform gebruikt (d.w.z. type browser, internet-provider (ISP), datum-/tijdstempel, verwijzende/uitstappagina’s en aantal klikken) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie (raadpleeg ons Cookiebeleid op onze website voor meer informatie).

Houd ermee rekening dat de volgende persoonsgegevens vrijwillig door u kunnen worden opgegeven:

 • Volledige naam

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. De technische werking, commercialisering en exploitatie van ons Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen van gebruikersstatistieken met betrekking tot het Platform, crashrapportage, analyse van de kwaliteit van de prestaties;
 2. U toegang verlenen tot de functionaliteiten van het Platform;
 3. Onze Gebruiksvoorwaarden of Privacybeleid afdwingen;
 4. U een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring van het Platform bieden;
 5. Het diagnosticeren van technische problemen en het beheren van technische ondersteuning en de verwerking van vragen met betrekking tot het Platform;
 6. E-mails sturen met informatie met betrekking tot de functionaliteiten of het gebruik van het Platform;
 7. Administratieve doeleinden zoals facturering of andere administratieve acties met betrekking tot uw gebruik van het Platform.

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens voor (1), (2), (3), (4) en (5) op de noodzaak voor de prestaties van de overeenkomst die wij met de betrokken hebben afgesloten, in het bijzonder onze Gebruiksvoorwaarden (art. 6.1. b) AVG).

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens voor (6) en (7) op (i) de toestemming van de betrokkene (art. 6.1. a) AVG) en (ii) de noodzaak voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd.

Bovendien stemt u ermee in dat wij de toestemming hebben om uw persoonsgegevens te openen, te bewaren en bekend te maken wanneer we de verwerking van de persoonsgegevens baseren op de noodzaak om een taak van algemeen belang uit te voeren (art. 6.1. e) AVG), bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen;
 • als een ordehandhavingsinstantie of een andere overheidsfunctionaris dat vraagt;
 • het onderzoek naar vermoedelijke of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten;

Omdat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden die onder deze paragraaf 3 zijn uiteengezet en niet voor commerciële doeleinden, vertrouwt Kidimedia volledig op de toestemming van de leerkracht of school voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, en de school zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van de relevante toestemmingen van uw ouders of wettelijke voogd.

4. Uitdrukkelijke toestemming - minderjarigen

Als u een leerkracht of school bent die een minderjarige de opdracht geeft een bepaalde widget te gebruiken, garandeert u dat u uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen van de ouders van elke minderjarige, in overeenstemming met de AVG of andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Kidimedia zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in paragraaf 3.

5. Beveiliging

Wij treffen geschikte technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw Persoonsgegevens of het onopzettelijke verlies ervan, de vernietiging of elke ongeoorloofde toegang tot deze gegevens. Deze maatregelen zijn proportioneel ten opzichte van de aard van uw persoonsgegevens en de potentiële risico’s.

Wij hebben een reactieplan voor inbreuken. Dit plan zal onze acties sturen in het geval van een inbreuk op de beveiliging. We zullen u onmiddellijk via e-mail op de hoogte stellen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, wanneer de inbreuk met betrekking op persoonsgegevens waarschijnlijk zal resulteren in een hoog risico voor uw rechten en vrijheden.

6. Onthullen we informatie aan derden?

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij uw persoonsgegevens of optionele anonieme gebruiksstatistieken niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden of tenzij dit voor ons wettelijk verplicht is. Voor zover uw gegevens in het kader van deze sectie worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen geschikt beschermingsniveau bieden voor uw gegevens, zal Kidimedia garanderen dat de bedrijven waaraan uw gegevens worden doorgegeven, een geschikt beschermingsniveau bieden. Meer specifiek hebben we standaard contractclausules (SCC) met hen afgesloten. Kidimedia garandeert dat ze telkens, bij elk geval, zal controleren of er een geschikt beschermingsniveau voorzien is voor het overdragen naar derde landen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden die ons helpen ons Platform te leveren, begrijpen, commercialiseren en verbeteren in overeenstemming met de doeleinden die zijn uiteengezet in Sectie 3. Wij geven deze externe dienstverleners geen toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, tenzij dit strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren in overeenstemming met dit Privacybeleid of om te voldoen aan elke toepasselijke wetgeving. Deze externe dienstverleners zullen optreden als gegevensverwerkers voor het verwerken van uw persoonsgegevens in onze naam voor de hierin uiteengezette doeleinden. Wij verbinden er ons toe alleen de gegevensverwerker te gebruiken die voldoende garantie kan bieden voor het implementeren van de gepaste technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat elke verwerking van uw persoonsgegevens zal voldoen aan de vereisten van de AVG. Wij streven ernaar dergelijke externe dienstverleners alleen die elementen van uw persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om hun specifieke dienst te verlenen. Dergelijke externe dienstverleners omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

Product Onderneming Privacybeleid
Google Cloud Google LLC https://cloud.google.com/privacy
Chargebee Chargebee Inc. https://www.chargebee.com/privacy/
Bugsnag SmartBear Software Inc. https://smartbear.com/privacy/
Stripe Stripe Technology Europe, Limited https://stripe.com/privacy
SendOwl Concept Den Ltd. https://www.sendowl.com/privacy
HelpScout Help Scout Inc. https://www.helpscout.com/company/legal/privacy/
PayPal PayPal Holdings, Inc. https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Wij onthullen uw persoonsgegevens ook aan leerkrachten en andere beheerders die actief zijn in de school die een overeenkomst met ons heeft met het strikte doel om u ons Platform te bieden.

In het geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met, of verwerving van het geheel of een deel van Kidimedia, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen naar derden. In dat geval zullen wij deze derden verplichten uw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met dit Privacybeleid te gebruiken. In elk geval zullen dergelijke externe dienstverleners verplicht zijn uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het misbruik van uw persoonsgegevens door dergelijke externe diensten van dienstverleners.

7. Uw rechten

Toegangsrechten

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw persoonsgegevens, hebt u het recht toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij bewaren of verwerken over u.

We zullen u vervolgens alle informatie leveren die betrekking heeft op uw persoonsgegevens die worden verwerkt en op de bron van dergelijke gegevens. We zullen u ook een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rechtzetting en verwijdering

U hebt het recht om de rechtzetting te verkrijgen van alle onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op u of om onvolledige persoonsgegevens gratis te laten aanvullen. Bovendien hebt u ook het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen zonder onnodige vertraging als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens werden onwettig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot het doel waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt; of
 • U hebt uw toestemming waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd, ingetrokken.

Als u geabonneerd bent op onze mailinglijst, kunt u op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan bepaalde persoonsgegevens door te klikken op de hyperlink die in de bevestigingsmail van uw abonnement is vermeld.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op de wettelijke basis van een legitiem belang, inclusief profilering. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doelstellingen. Dit is een absoluut recht dat we altijd naleven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om een exemplaar te ontvangen van uw persoonsgegevens die u ons hebt geleverd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om die gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Waar dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om uw persoonsgegevens direct te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Uw toestemming op elk ogenblik intrekken

Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht de toestemming in te trekken, wanneer u eerder toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde specifieke gevallen te laten beperken.

Om een van de bovenvermelde rechten uit te oefenen, neemt u contact op met ons op support@bookwidgets.com en geeft u ons een bewijs van uw identiteit. Wij zullen alle aanvragen zo snel mogelijk verwerken en dit ten laatste binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag.

Ga naar de applicatie van de gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie en advies over de bovenstaande rechten op: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Naast de bovenstaande rechten hebt u ook het recht om op elk ogenblik een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt contact opnemen met de autoriteit op contact@apd-gba.be of via de post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

8. Gegevens behouden en verwijderen

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij bewaren uw persoonsgegevens echter zolang uw account actief is of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is om u toe te staan gebruik te maken van de functionaliteiten van het Platform. Bij het verwijderen van uw account zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren wanneer dat nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of wanneer dat is vereist of toegestaan door de wet. De school heeft de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van hun systeem te verwijderen als u van school verandert en/of uw toestemming intrekt, tenzij anders overeengekomen tussen u en de school.

9. Toepassingen of websites van derden

U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde inhoud of diensten die door derden zijn geleverd, voor u beschikbaar worden gemaakt via het Platform. U stemt ermee in dat dergelijke gekoppelde inhoud of diensten hun eigen Privacybeleid kunnen hebben waarvoor we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij controleren of steunen op geen enkele wijze de privacypraktijken van dergelijke derden.

10. Updates van of wijzigingen aan ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid af en toe wijzigen of bijwerken om ons bijvoorbeeld toe te staan uw eerder verzamelde persoonsgegevens te gebruiken of te delen voor andere doeleinden. Als wij uw persoonsgegevens zouden gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van het doel dat werd vermeld bij de gegevensverzameling, zullen wij een kennisgeving plaatsen op onze website die aangeeft dat het Privacybeleid werd gewijzigd of bijgewerkt en waarin u wordt gevraagd akkoord te gaan met het bijgewerkte of gewijzigde Privacybeleid.

11. Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid, zijn de volgende definities van toepassing:

 • "Verwerkingsverantwoordelijke" heeft betrekking op de fysieke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • "Gegevensverwerker" heeft betrekking op de fysieke of rechtspersoon, openbare instantie, het agentschap of een andere instantie die de persoonsgegevens verwerkt in naam van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Bij "Persoonsgegevens" gaat het over alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door een verwijzing naar een id, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online id of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • "Platform" staat voor het interactieve SaaS-leerplatform met de naam "BookWidgets", waarmee scholen educatieve oefeningen voor hun leerlingen kunnen maken. Het werd ontwikkeld door Kidimedia en is beschikbaar op de website;
 • "School" staat voor de onderwijsinstelling die u heeft uitgenodigd om de oefeningen van de widgets te voltooien en de verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • "Leerkracht" staat voor de leerkracht die u heeft uitgenodigd om de oefeningen van de widgets af te werken;
 • "Derden" staat voor elke fysieke of juridische persoon of entiteit, anders dan Kidimedia, de school of u;
 • "Website" staat voor de website die beschikbaar is op https://www.bookwidgets.com.