Privacybeleid (English version)

Datum laatste herziening: 9 october 2020

Het Platform (zoals hieronder beschreven) wordt ter beschikking gesteld door Kidimedia BVBA, een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel op Leuvensesteenweg 142, 3070 Kortenberg en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0831.289.505 (hierna “Kidimedia” of “wij”).

Lees dit privacybeleid (“Privacybeleid”) nauwkeurig na aangezien het belangrijke informatie bevat over:

 • Welke persoonlijke informatie we van u verzamelen en voor welk doel;
 • De maatregelen die we treffen om de toegang en veiligheid van Uw Persoonsgegevens (zoals hieronder beschreven) te verzekeren;
 • Uw rechten om Uw Persoonsgegevens te bekijken, corrigeren of te verwijderen en om u te verzetten tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens.

Om ons Platform te kunnen gebruiken, moet u eerst bevestigen dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met ons Privacybeleid. Als u niet akkoord bent met eender welke bepaling in ons Privacybeleid, gelieve ons Platform dan niet te gebruiken. Als u bepalingen niet begrijpt, gelieve dan contact met ons op te nemen voor u het Platform gebruikt. (support@bookwidgets.com).

1. Inleiding

Kidimedia erkent en begrijpt het belang van privacy en respecteert uw wens om persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is van toepassing op ons Platform en beschrijft hoe we Uw Persoonsgegevens behandelen, opslaan en gebruiken. Als je minderjarig bent, raden we je aan je ouders om toestemming te vragen om ons Platform te gebruiken en hen te verwijzen naar dit Privacybeleid alvorens gebruik te maken van het Platform. Als je jonger dan 16 bent, of in de US gevestigd bent en jonger bent dan 13, kan je ons Platform enkel gebruiken als je leerkracht daar expliciet om vraagt, of met expliciete goedkeuring van je ouders.

Kidimedia hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en aan het aanbieden van een veilige omgeving waarin u het Platform kan gebruiken in overeenstemming met de Wetgeving.

Uw Leerkracht kan het Platform gebruiken om bepaalde HTML componenten aan te maken, bestaande uit interactief lesmateriaal zoals oefeningen of toetsen (de “Widgets”). Uw Leerkracht kan u dan toestaan deze Widget te gebruiken door u uit te nodigen om deze Widget in te vullen. Voor alle aan u gerelateerde Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in opdracht van uw Leerkracht, en waarvoor uw Leerkracht het doel en de middelen bepaalt, is uw Leerkracht verantwoordelijk om in regel te zijn met de Wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens (de “Wet”) in zijn rol als Data Controller (ook wel verantwoordelijke verwerker genoemd).

Kidimedia verwerkt ook bepaalde Persoonsgegevens waarvan we zelf het doel en de middelen bepalen. Dit is echter beperkt tot de Persoonsgegevens beschreven in sectie 2 van dit Privacybeleid (“Uw Persoonsgegevens”). Merk op dat de bepalingen in dit Privacybeleid enkel van toepassing zijn op het verwerken van Uw Persoonsgegevens door Kidimedia.

2. Uw Persoonsgegevens: welke Persoonsgegevens worden door Kidimedia verwerkt op het Platform in zijn hoedanigheid als Data Controller?

We kunnen verschillende Persoonsgegevens van u verzamelen en bewaren op onze servers die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte, zoals:

 • Uw internet protocol (IP) adres;
 • Uw e-mailadres en uw naam, als u een account (een “Account”) aanmaakt op ons Platform, (als leerling of als leerkracht);
 • Informatie in vragen gesteld via onze helpdesk;
 • Informatie i.v.m. uw gedrag op onze website via log files, zoals bvb. het type web browser, uw Internet Service Provider (ISP), datum en tijdstip, en aantal clicks, verzameld via cookies en andere automatische technologie (cfr. Sectie 4).

We raden u uitdrukkelijk aan om geen Persoonsgegevens waarmee u op enige wijze geïdentificeerd kan worden (zoals onder andere uw volledige naam of persoonlijke foto) te noteren in uw Leerling Werk. Als u er toch voor kiest zulke Persoonsgevens te gebruiken in uw Leerling Werk, is dat op eigen risico.

U kan ervoor kiezen (via een opt-out systeem) om ons anoniem informatie te sturen over uw gebruik van de BookWidgets tool (de “Tool”). Deze informatie omvat datum en tijdstip van het starten en stoppen van de Tool, de Widgets die u bekeken en gemaakt heeft, zodat wij kunnen leren hoe u de Tool gebruikt. We gebruiken deze anonieme gegevens enkel voor het uitbaten en verbeteren van de Tool. Deze statistische gegevens zijn verbonden met uw computers GUID en kunnen niet getraceerd worden naar uw Persoonsgegevens. We delen deze gegevens niet met derden.

3. Voor welke doeleinden verwerken we Uw Persoonsgegevens?

We verwerken Uw Persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De goede technische werking, commercialisering en uitbating van het Platform, zoals het verzamelen van gebruiksstatistieken, crash rapportering en kwaliteitscontrole;
 • Toegang verschaffen tot het Platform;
 • Een optimale, veilige en persoonlijke gebruikservaring;
 • Het onderzoeken van technische problemen, het verlenen van technische ondersteuning en het verwerken van gebruikersvragen;
 • Om u via e-mail te informeren over functionaliteit en gebruik van het Platform;
 • Het analyseren van trends, het beheren van de website, het onderzoeken van patronen in het gebruik van het Platform en het verzamelen van demografische informatie (bijvoorbeeld land of regio, soort school (basis, middelbaar, of hoger onderwijs), operating systeem, browser versie enzovoort);
 • Administratieve doeleinden, zoals het aanmaken van facturen en andere administratieve taken in verband met uw gebruik van het Platform.

In uitzonderlijke gevallen worden uw Persoonsgegevens meegedeeld aan derde partijen. U stemt ermee in dat we uw Persoonsgegevens mogen bekijken, bewaren en doorgeven in volgende gevallen:

 • Wanneer de doorgave noodzakelijk is of wettelijk verplicht
 • Wanneer de autoriteiten of de overheid hiervoor een officieel verzoek indient;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om onze gebruikersovereenkomst of Privacybeleid af te dwingen;
 • Wanneer dit nodig is voor het onderzoeken van (vermeende) fraude of illegale activiteiten;
 • Wanneer dit nodig is om uw veiligheid en/of rechten te beschermen.

Je Leerkracht kan het Platform gebruiken om Widgets te maken. Je Leerkracht kan je dan toestemming geven om een Widget te gebruiken door je uit te nodigen hem in te vullen. Voor alle Persoonlijke Gegevens gerelateerd aan jouw die door ons via ons Platform verwerkt wordt in opdracht van je Leerkracht en waarvoor je Leerkacht het doel en de middelen bepaald, is je Leerkracht verantwoordelijk voor nakoming van elke toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming, inclusief de Wet of, voor gebruikers gevestigd in de US, COPPA en/of FERPA.

Aangezien Uw Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de doelen uiteengezet in Sectie 3 en voor geen enkel commercieel doel, vertrouwd Kidimedia volledig op de toestemming van de leerkracht of van de school voor het verzamelen van Uw Persoonsgegevens en is dat gebaseerd op het feit dat je school of je leerkracht die toestemming van je ouders hebben gekregen.

4. Leerkracht

Als je een Leerkracht bent die een minderjarige opdracht geeft een bepaalde Widget te gebruiken, garandeer je dat je expliciet toelating hebt gekregen van een ouder van elke minderjarige volgense de Wet en/of COPPA (welke van toepassing is). Kidimedia zal alleen de Persoonlijke Gegevens verwerken voor de doelen uiteengezet in secties 3 en 4.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een browser op vraag van een website bewaart op uw toestel. Het stelt websites in staat om browsers te herkennen en bepaalde informatie te bewaren. De meeste browsers ondersteunen cookies, maar gebruikers kunnen ze via de instellingen uitschakelen of verwijderen wanneer ze maar willen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website, of noodzakelijk om bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zich veilig kan aanmelden op onze website, en dat u niet telkens opnieuw moet aanmelden als u naar een andere pagina van de site navigeert. Ze zijn nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk informatie enkel voor u toegankelijk is..
 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn cookies die onze website gebruiksvriendelijker of gepersonaliseerd maken. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren, of onthouden of u een enquête reeds ingevuld hebt, zodat we u niet steeds dezelfde vragen stellen.
 • Performantie cookies: We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe onze site gebruikt wordt, met als doel deze te verbeteren. Zo houden we bijvoorbeeld bij welke blog posts het meest populair zijn, of hoeveel gebruikers een bepaalde tutorial lezen.

De meeste internet browsers zijn standaard ingesteld om cookies toe te laten. U kan deze instellingen wijzigen om bijvoorbeeld cookies te weigeren, of om telkens om uw toestemming te vragen. Gelieve de handleiding van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan die invloed hebben op uw gebruik van het Platform, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bepaalde delen van het Platform niet meer kan gebruiken.

6. Veiligheid

We nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om niet-geautoriseerde of onwettige toegang tot, verwerking van, verlies of vernietiging van Uw Persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in verhouding tot de aard van Uw Persoonsgegevens en de mogelijke risico’s.

We hebben een incidentbestrijdingsplan, dit plan zal onze acties begeleiden in geval van een inbreuk op de beveiliging.

7. Delen we informatie met derden?

Tenzij expliciet vermeld in dit Privacybeleid, vindt er geen verkoop, overdracht of mededeling van Uw Persoonsgegevens of optionele anonieme gebruiksstatistieken plaats aan derden zonder uw expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen beschreven in dit Privacybeleid of wanneer we wettelijk verplicht worden dat te doen.

Mogelijk delen we Uw Persoonsgevens met derden die ons helpen het Platform uit te baten, te analyseren of verbeteren overeenkomstig de doelen beschreven in sectie 2. We geven deze derden enkel toestemming om Uw Persoonsgegevens te gebruiken voor zover strikt noodzakelijk om hun diensten te verlenen, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Zulke derden zullen optreden als Data Processors (dataverwerkers) om Uw Persoonsgegevens in onze opdracht te verwerken. We maken enkel gebruik van dienstverleners die voldoende garanties kunnen bieden om de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen zodat de verwerking van Uw Persoonsgegevens in regel is met de Wet. We streven ernaar deze dienstverleners enkel toegang te geven tot die gegevens die noodzakelijk zijn.

We maken onder andere gebruik van volgende dienstverleners:

Product Bedrijf Privacy policy
Google Analytics Google Inc. https://www.google.com/analytics/terms/
Crashlytics Crashlytics Inc. http://www.crashlytics.com/terms/
Bugsnag Bugsnag Inc. https://docs.bugsnag.com/legal/terms-of-service/
MailChimp The Rocket Science Group LLC https://mailchimp.com/legal/privacy/
TeamLeader TeamLeader NV https://www.teamleader.eu/privacy
HelpScout Help Scout Inc. https:/www.helpscout.net/company/privacy

In het geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of volledige of gedeeltelijke acquisitie van Kidimedia, kunnen we uw Persoonsgegevens overdragen aan een derde partij. In dat geval zal de derde partij Uw Persoonsgevens enkel in overeenstemming met dit Privacybeleid mogen gebruiken. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die mogelijk volgt uit het misbruik van Uw Persoonsgevens door zulke derde partij.

8. Uw rechten

Recht op toegang

Als u vragen hebt over Uw Persoonsgegevens hebt u het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die we over u bewaren of verwerken.

We zullen u alle informatie met betrekking tot Uw Persoonsgegevens en doel ervan verschaffen. We zullen u verder ook een kopie bezorgen van de Persoonsgegevens die wij verwerken. Voor bijkomende kopieën, zullen wij u een administratiekost van 10 EUR aanrekenen.

Recht op verbetering en verwijdering

U heeft het recht om gratis onjuiste Persoonsgegevens te verbeteren of onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen. Verder heeft u het recht om uw Persoonsgegevens onverwijld te laten verwijderen als aan een van volgende voorwaarden voldaan is:

 • Uw Persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw Persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt werden; of
 • U heeft uw toestemming om Uw Persoonsgegevens te verwerken ingetrokken.

Wanneer u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, kan u bepaalde Persoonsgegevens aanpassen door te klikken op de hyperlink vermeld in de bevestigingsmail van uw registratie.

Recht op verzet

U kan uw goedkeuring om Uw Persoonsgegevens te laten verwerken door Kidimedia op elk moment en zonder opgave van reden intrekken, inclusief het verwerken van Persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Recht op overdracht

U heeft het recht om een kopie van Uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt digital formaat en u heeft het recht om deze over te dragen aan een andere Data Controller. Waar technisch haalbaar heeft u het recht om Uw Persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere Data Controller.

Om een van hogergenoemde rechten uit te oefenen, dient u ons te contacteren op support@bookwidgets.com en ons een bewijs van identiteit te verschaffen. We zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek en dit ten laatste binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

9. Bewaren en verwijderen van gegevens

We verwerken Uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen beschreven in dit Privacybeleid. We bewaren Uw Persoonsgegevens zolang uw Account actief is of wanneer dit nodig is om u gebruik te laten maken van het Platform. Wanneer u uw Account verwijdert, verwijderen wij zo snel mogelijk Uw Persoonsgegevens.

10. Applicaties of websites van derden

U erkent en verklaart zich akkoord dat bepaalde content of diensten van derden beschikbaar is voor u via het Platform. U stemt er mee in dat zulke content of diensten hun eigen Privacybeleid kunnen hebben, waar wij niet voor verantwoordelijk gesteld kunnen worden. We hebben geen enkele kennis van of controle over de privacy handelingen van zulke derde partijen.

11. Aanpassingen aan ons Privacybeleid

Het is mogelijk dat we ons Privacybeleid in de toekomst aanpassen, bijvoorbeeld om eerder verzamelde Persoonsgegevens te gebruiken of delen voor andere doeleinden. Wanneer we Uw Persoonsgegevens op een substantieel andere manier verwerken dat gesteld op het moment van het verzamelen van die gegevens, zullen we een kennisgeving van het gewijzigde Privacybeleid op onze website plaatsen en u vragen akkoord te gaan met het aangepaste Privacybeleid.

12. Definities

In dit Privacybeleid gelden de volgende definities:

 • Uw Persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • Data Controller betekent een natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen bepaalt waarmee Persoonsgegevens verwerkt worden;
 • Data Processor betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, agentschap of andere entiteit die Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Data Controller;
 • Persoonsgegevens betekent elke informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, specifiek door te refereren naar een identifier zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens een online identifier of één of meerdere factoren verbonden met een fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Platform betekent het interactief leerplatform genaamd “BookWidgets” dat leerkrachten toelaat om educatieve oefeningen te maken voor hun leerlingen en dat ontwikkelt wordt door Kidimedia en beschikbaar is via de Website;
 • Leerling Werk betekent alle antwoorden, tekst, afbeelding of andere materialen die door u (als leerling) ingevoerd wordt tijdens het werken met een Widget;
 • Leerkracht betekent de leerkracht en/of school die u (als leerling) uitgenodigd heeft om Widgets te gebruiken;
 • Derden betekent elke natuurlijke of rechtspersoon of entiteit anders dan Kidimedia;
 • Tool betekent de BookWidgets tool die beschikbaar is voor PC en Mac;
 • Website betekent de website beschikbaar op https://www.bookwidgets.com.